Food Manufacturer A. Zerega's Sons Inc

Product Name Food Code Ingredients
Elbow Macaroni PastaUPC: 070753053127Semolina, Durum Flour, Niacin, Ferrous Sulfate (iron), Thiamin Mononitrate (vitamin B1), Riboflavin ...
Columbia, Egg FlakesUPC: 070753012148Durum Flour (wheat), Egg Yolks Or Eggs, Niacin, Ferrous Sulfate (iron), Thiamine Mononitrate (vitami...
Columbia, Enriched Egg NoodlesUPC: 070753012230Durum Flour (wheat), Egg Yolk, Niacin, Ferrous Sulfate (iron), Thiamine Mononitrate (vitamin B1), Ri...
RotiniUPC: 070753055909Semolina, Durum Flour, Niacin, Ferrous Sulfate (iron) Thiamin Mononitrate (vitamin B1), Riboflavin (...
Penne, Enriched Macaroni ProductUPC: 070753051512Semolina, Durum Flour, Niacin, Ferrous Sulfate (iron), Thiamin Mononitrate (vitamin B1), Riboflavin ...
PenneUPC: 070753051529Semolina, Durum Flour, Niacin, Ferrous Sulfate (iron), Thiamin Mononitrate (vitamin B1), Riboflavin ...